Regulamin

Regulamin

REGULAMIN GRY I REZERWACJI I PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU
GABINETÓW TAJEMNIC.
 
Regulamin z dnia 09.02.2021 r. („Regulamin”).
 
I ZASADY OGÓLNE
 
1.    Właścicielem Gabinetów Tajemnic jest Centrum Iungo Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS: 0000793127, NIP: 8361871967 z siedzibą przy ulicy
ul. Jana III Sobieskiego 39C/17 , 96-100 Skierniewice
2.    Gra organizowana jest w pomieszczeniach („Pokojach”) znajdujących się w budynku („Lokalu”) na I piętrze przy ul. Lelewela 4 w Skierniewicach .
3.    Osoby dokonujące rezerwacji w Gabinetach Tajemnic poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika Gabinetów Tajemnic zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
4.    Przystąpienie do gry lub warsztatów oznacza akceptację Regulaminu.
5.    W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 15 minut przed godziną rezerwacji.
6.    Klienci powinni informować drogą telefoniczną pracownika Gabinetów Tajemnic o możliwym spóźnieniu na rozgrywkę.
7.    Pracownik Gabinetów Tajemnic może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
8.    Na terenie Gabinetów Tajemnic obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
9.    Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Właściciel Gabinetów Tajemnic nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz nie ubezpiecza graczy.
10.  Uprasza się o niekorzystanie w trakcie gry z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych, jednakże w wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza możliwość korzystania jedynie z telefonów komórkowych.
11.  Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 10., przed rozpoczęciem gry należy pozostawić w specjalnie przygotowanych zamykanych szafkach, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem. Każda szafka posiada indywidualny klucz. Zapasowy klucz przechowywany jest u obsługi. W przypadku problemu z zamknięciem lub otwarciem szafki należy poinformować o tym pracownika Gabinetów Tajemnic.
12.  Właściciel Gabinetów Tajemnic nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.
13.  Pracownik Gabinetów Tajemnic posiada prawo przerwania gry, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).
14.  Teren Gabinetów Tajemnic jest stale monitorowany celem zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa. Nagrania nie są wykorzystywane do innych celów niż nadzór pracownika Gabinetów Tajemnic nad bezpieczeństwem uczestników gry.
15.  Nagrania przechowywane są przez 7 dni, następnie automatycznie nadpisywane nowymi nagraniami.
16.  Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników gry odpowiedzialność materialną ponosi Klient.
17.  Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem gry, proszone są o kontakt z pracownikiem Gabinetów Tajemnic
 

II REZERWACJA
 
1.    W celu rozpoczęcia gry należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji).
2.    Rezerwacji dokonać można: poprzez stronę www.gabinetyTajemnic.pl, telefonicznie pod numerem
698-406-664 lub na miejscu (ul. Lelewela 4, piętro I).
3.    Przy rezerwacji należy podać niezbędne informacje wymagane przez formularz rejestracyjny tj.:
a. Wybrać pokój
b. Zdefiniować liczbę graczy
c. Wybrać dzień i godzinę wizyty
d. Podać imię i nazwisko osoby, która dokonuje rezerwacji
e. Wprowadzić kontaktowy adres email i nr telefonu
f. Wybrać formę płatności
g. Potwierdzić akceptację warunków niniejszego Regulaminu
4.    W przypadku przedpłaty za pośrednictwem operatora płatności, cały proces podlega regulaminowi operatora.
5.    W celu dokonania rezerwacji spersonalizowanej np.: urodziny, wieczór panieński/ kawalerski, impreza firmowa itp. prosimy o kontakt z pracownikiem w celu ustalenia szczegółów.
6.    W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.
7.    Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (tel. 698-406-664) lub mailowy (biuro@gabinetyTajemnic.pl) w celu udostępnienia terminu innym osobom.
8.    Wszystkie ceny podane na stronie rezerwacji są kwotami brutto.
 
III REZYGNACJA I REKLAMACJA
1.     W przypadku odwołania rezerwacji dokonanej przez portal Bookero, Uczestnik ma prawo do zwrotu kwoty zapłaconej przy rezerwacji wyłącznie jeśli rezerwacja została odwołana na co najmniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem.
2.     W przypadku odwołania rezerwacji dokonanej przez portal Bookero z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, Uczestnik nie ma prawa do zwrotu kwoty zapłaconej przy rezerwacj.
3.     Istnieje możliwość przeniesienia terminu opłaconej rezerweacji po telefonicznym uzgodnieniu, ale nie później niż 2 godziny przed godziną rezerwacji.
4.     W przypadku odwołania rezerwacji nieopłaconej, Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezerwacją.
5.     Reklamacje dotyczące świadczonych usług Uczestnik powinien złozyć możliwie najszybciej, ustnie bezpośrednio po rozgrywce, telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres biuro@gabinetytajemnic.pl 
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
imię i nazwisko
adres poczty elektronicznej
przedmiot reklamacji
okoliczności uzasadniające reklamację
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Gabinety Tajemnic nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 
IV ROZGRYWKA
 
1.    Minimalny wiek umożliwiający udział w grze jest zależny od wybranego pokoju. Najniższy dopuszczalny wiek to 9 lat. Gracze w wieku 9 – 14 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią.
2.    Zakazuje się z korzystania z usług Gabinetów Tajemnic pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
3.    Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
4.    Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.
5.    W grze udział może wziąć od 2 do 5 osób w zależności od wybranego pokoju (w wyjątkowych przypadkach osób może być więcej).
6.    W trakcie rozgrywki pracownik Gabinetów Tajemnic ma stały wgląd w sytuacje poprzez:
a. Monitoring zainstalowany w każdym pomieszczeniu
b. Mikrofony zainstalowane w każdym pokoju gry – mikrofony nie nagrywają dźwięku, prowadzą jedynie nasłuch „na żywo”.
7.    Pracownik Gabinetów Tajemnic odpowiada za podpowiedzi przekazywane graczom w trakcie rozgrywki.
8.    Gracze w dowolnym momencie rozgrywki w nagłej sytuacji mogą opuścić pomieszczenie. Przez „nagłe sytuacje” rozumie się między innymi:
a. Problemy zdrowotne
b. Zasłabnięcia
c. Silny szok emocjonalny
9.    Drzwi w pokojach nie są zamykane na klucz ze względów bezpieczeństwa.
10.  Każdy przypadek opuszczenia pokoju gry musi być zgłoszony pracownikowi obsługi. W sytuacji nie zgłoszenia takiego wyjścia z pokoju i powrotu do gry, gra może zostać przerwana przez pracownika Gabinetów Tajemnic jako naruszenie regulaminu.
11.  Mistrz Gry, czyli dedykowany do pokoju pracownik, na początku każdej rozgrywki zapoznaje graczy z zasadami danego pokoju. Część wyposażenia pokoi gry jest wyposażeniem technicznym, przy którym gracze nie powinni manipulować dla bezpieczeństwa własnego i dla przebiegu gry.
12.  Zabrania się zmieniać położenia mebli i konstrukcji stałych, a także powodować trwałe zniszczenie elementów dekoracyjnych.
13. W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia elementów wyposażenia pokoju, osoba dokonująca rezerwacji może zostać obiciążona kosztami usunięcia uszkodzeń.
 
V WARSZTATY
 
1.    Minimalny wiek umożliwiający udział w warsztatach jest zależny od wybranego wariantu. Najniższy dopuszczalny wiek to 9 lat. Uczestnicy w wieku 9 – 14 lat są zobowiązani do przystąpienia do warszatów z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią.
2.    Zakazuje się z korzystania z usług Gabinetów Tajemnic pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
3.    Czas trwania warsztatów to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
4.    Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w warsztatach.
5.    W warsztach udział może wziąć od 2 do 5 osób w zależności od wybranego wariantu
6.    W trakcie warsztatów  pracownik Gabinetów Tajemnic ma stały wgląd w sytuacje poprzez:
a. Monitoring zainstalowany w każdym pomieszczeniu
b. Mikrofony zainstalowane w każdym pomieszczeniu – mikrofony nie nagrywają dźwięku, prowadzą jedynie nasłuch „na żywo”.
7.    Uczestnicy w dowolnym momencie warsztatów w nagłej sytuacji mogą opuścić pomieszczenie.
8.  Zabrania się zmieniać położenia mebli i konstrukcji stałych, a także powodować trwałe zniszczenie elementów dekoracyjnych.
 
VI OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
 
1.    Budynek, w którym zlokalizowane są Gabinety Tajemnic objęty jest Planem Ewakuacji.
2.    Plan Ewakuacji oraz Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego są ogólnodostępne.
3.    W przypadku zaistnienia sytuacji ewakuacji, wszyscy klienci są zobowiązani do przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Planu Ewakuacji.
4.    W każdym pomieszczeniu umieszczone są czujniki dymu. W przypadku wykrycia dymu włączy się alarm.
 
VII DANE OSOBOWE
 
1.    Podane przez Uczestnika dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Centrum Iungo Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 39C/17, 96-100 Skierniewice, KRS: 0000793127, NIP: 8361871967 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.    Oświadczenia dotyczące danych osobowych mogą zostać przez Uczestnika w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email biuro@gabinetytajemnic.pl
3.    Osoba, która rezerwuje Pokój bądź wysyła zapytanie na adres biuro@gabinetytajemnic.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji.
4.    Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
5.    Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu Klienta z pracownikiem Gabinetów Tajemnic.
 
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 
 
 
 

Gabinety Tajemnic
Ul. Lelewela 4, piętro 1
96-100 Skierniewice
 
Skontaktuj się z nami:
698-406-664
 biuro@gabinetytajemnic.pl
Lub skorzystaj z formularza
 
 
 
Copyright ©2019 Gabinety Tajemnic, All Rights Reserved.
 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem